تتانکس

صرافی
معاملات فیوچرز استاندارد (Standard Futures) و پرپچوال (Perpetual Futures) یا دائمی دو نوع مختلف از معاملات فیوچرز در بازارهای مالی هستند و دارای تفاوت‌های مهمی در ساختار و عملکرد خود هستند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو نوع

مبتدی

8 دقیقه
معاملات فیوچرز استاندارد (Standard Futures) و پرپچوال (Perpetual Futures) یا دائمی دو نوع مختلف از معاملات فیوچرز در بازارهای مالی هستند و دارای تفاوت‌های مهمی در ساختار و عملکرد خود هستند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو نوع

مبتدی

8 دقیقه
معاملات فیوچرز استاندارد (Standard Futures) و پرپچوال (Perpetual Futures) یا دائمی دو نوع مختلف از معاملات فیوچرز در بازارهای مالی هستند و دارای تفاوت‌های مهمی در ساختار و عملکرد خود هستند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو نوع

مبتدی

8 دقیقه