تتانکس

شهریور ۲۰, ۱۴۰۲
استیبل کوین‌های الگوریتمی، نسبت به استیبل کوین‌های معمولی و پشتوانه فیات، یک رویکرد متفاوت دارند. آن‌ها برای حفظ ارزش خود به دلار یا دیگر دارایی‌ها به جای اتکا به دارایی‌های فیزیکی، از یک سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا

مبتدی

16 دقیقه
استیبل کوین‌های الگوریتمی، نسبت به استیبل کوین‌های معمولی و پشتوانه فیات، یک رویکرد متفاوت دارند. آن‌ها برای حفظ ارزش خود به دلار یا دیگر دارایی‌ها به جای اتکا به دارایی‌های فیزیکی، از یک سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا

مبتدی

16 دقیقه
استیبل کوین‌های الگوریتمی، نسبت به استیبل کوین‌های معمولی و پشتوانه فیات، یک رویکرد متفاوت دارند. آن‌ها برای حفظ ارزش خود به دلار یا دیگر دارایی‌ها به جای اتکا به دارایی‌های فیزیکی، از یک سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا

مبتدی

16 دقیقه