تتانکس

تیر ۱۳, ۱۴۰۲
اینکه دلار بخریم یا تتر در شرایط حال حاضر ایران، پرسشی نیست که به مزایا و معایب هر یک از این دو ارز بستگی داشته باشد. دسترسی به دلار کاغذی اگر نگوییم غیرممکن، بلکه برای بسیاری دشوار است. از

مبتدی

8 دقیقه
اینکه دلار بخریم یا تتر در شرایط حال حاضر ایران، پرسشی نیست که به مزایا و معایب هر یک از این دو ارز بستگی داشته باشد. دسترسی به دلار کاغذی اگر نگوییم غیرممکن، بلکه برای بسیاری دشوار است. از

مبتدی

8 دقیقه
اینکه دلار بخریم یا تتر در شرایط حال حاضر ایران، پرسشی نیست که به مزایا و معایب هر یک از این دو ارز بستگی داشته باشد. دسترسی به دلار کاغذی اگر نگوییم غیرممکن، بلکه برای بسیاری دشوار است. از

مبتدی

8 دقیقه